Dziś jest środa 23 maja 2018


Zapraszamy na kolejną edycję biegu
już 26 maja 2018 roku IX Kwidzyński Bieg Papiernika
Jesteś w: biegpapiernika.pl / O biegu / Bieg 2013 / Regulamin Biegu
Język:
size + -

Do biegu pozostało

Nowa trasa biegu – zmiana organizacji ruchu w Kwidzynie

W tym roku Kwidzyński Bieg Papiernika po raz pierwszy wybiega w miasto, a biegacze będą mieli szansę przebiec ulicami Kwidzyna. 
Uwaga! W trakcie trwania biegu wystąpi tymczasowa zmiana organizacja ruchu co może cię wiązać z utrudnieniami w ruchu. 

Zgłoszenia do klasyfikacja drużynowej do 21 maja

Masz swoją ekipę biegową? Zgłoś się do klasyfikacji drużynowej Kwidzyńskiego Biegu Papiernika. 
Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. Organizator nie określa górnej granicy liczby członków drużyny

Zapisy online tylko do 15 maja!

Kwidzyński Bieg Papiernika to wyjątkowe wydarzenie na biegowej mapie Polski. Nie może Was zabraknąć 26 maja w Kwidzynie! Dlatego przypominamy, że zapisy online trwają do 15 maja do godziny 23.59

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Jeśli jesteś zawodnikiem niepełnoletnim i planujesz wziąć udział w naszym Biegu, lub jesteś rodzicem/opiekunem prawnym zawodnika niepełnoletniego przeczytaj ten post do końca.


Zloty bieg

Patronat medialny:
Radio Gdańsk

Opcje: PDF

REGULAMIN

IV KWIDZYŃSKI BIEG PAPIERNIKA

18 maja 2013r.


1. CEL IMPREZY

1.    Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2.    Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.
3.    Promocja miasta Kwidzyna oraz malowniczych terenów Powiśla w Polsce i na świecie.
4.    Promocja International Paper.
5.    Integracja społeczności lokalnych i pracowników firm organizatora.

2. ORGANIZATOR

International Paper - Kwidzyn sp. z o.o.
ul. Lotnicza 1
82-500 Kwidzyn

3. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

1.    IV Kwidzyński Bieg Papiernika odbędzie się 18 maja 2013 roku.
2.    Dystans IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika wynosi 10 km.
3.    Trasa biegu przebiega ulicami miasta Kwidzyna oraz drogami wewnętrznymi zakładu International Paper wyłączonymi z ruchu kołowego.
4.    Trasa biegu posiada w 96% nawierzchnię asfaltową, pozostałe 4% to nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej (mączka ceglana).
5.    Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
6.    Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
7.    Miejsce startu: Stadion Miejski w Kwidzynie ul. Sportowa 6 (bieżnia lekkoatletyczna).
8.    Start:
a)    Godzina 11:10 zawodnicy niepełnosprawni na wózkach.
Zawodnicy winni ustawić się na starcie o godz.11:00.
b)    Godzina 11:12 pozostali zawodnicy.
        Zawodnicy winni ustawić się na starcie o godz.11:00.
9.    Meta biegu: Stadion Miejski w Kwidzynie ul. Sportowa 6 (bieżnia lekkoatletyczna).
10.    Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

4. POMIAR CZASU

1.    Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
2.    Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma urządzenie elektroniczne, które powinno zostać zastosowane zgodnie z otrzymaną instrukcją. Umieszczanie urządzenia w innych miejscach niż określonych w instrukcji grozi dyskwalifikacją.
3.    Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.
4.    Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 2 godziny.
5.    Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie 2 godzin (do godz.13:10 zawodnicy niepełnosprawni; do godz.13:12 pozostali zawodnicy) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu i dojechania do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika”.
6.    Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.
7.    Na 5 km trasy biegu będzie znajdował się punkt kontrolny. Obsługa punktu kontrolnego będzie rejestrowała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

5. PUNKT ODŚWIEŻANIA

1.    Punkt odświeżania będzie znajdował się na 2.665 i 7.599 km trasy.
2.    Stoły w punkcie odświeżania rozstawione będą w kolejności:
a)    pojemnik z gąbkami,
b)    woda do gąbek,
c)    woda mineralna.
3.    Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek zawodników.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    IV Kwidzyński Bieg Papiernika rozegrany zostanie w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.  
2.    W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 18.05.2013r. ukończą 18 lat.
3.    Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w IV Kwidzyńskim Biegu Papiernika oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
4.    W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
5.    Uczestników IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
6.    Rejestracja uczestnika IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
7.    Organizator IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika nie pobiera żadnych opłat związanych z wpisowym i opłatą startową.
8.    Organizator zapewnia:
a)    numer startowy + agrafki,
b)    urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu,
c)     ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
d)     pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg,
e)     nagrody oraz zestawy upominków dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

7. ZGŁOSZENIE

1.    Zgłoszenia uczestników IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegpapiernika.pl
2.    Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do godziny 24:00 dnia 13.05.2013r.
Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Zawodów od godziny 15:00 do godziny 22:00 dnia 17.05.2013r. oraz od godziny 6:30 do godziny 10:15 dnia 18.05.2013r.  – organizator wyznacza limit dodatkowych zgłoszeń do 100 osób.  
3.    Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i elektronicznych urządzeń pomiarowych  możliwy będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się w nowej hali sportowej przy ul. Wiejskiej 1A w Kwidzynie wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem.
4.    Podczas weryfikacji zgłoszenia wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w IV Kwidzyńskim Biegu Papiernika na własną odpowiedzialność.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej – IV Kwidzyńskim Biegu Papiernika.
5.    Biuro Zawodów czynne będzie:
    17.05.2013r. w godzinach 15:00 - 22:00
    18.05.2013r. w godzinach   6:30 - 15:00

8. SZATNIE

1.    Szatnie dla uczestników IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika znajdować się będą w wyznaczonych i oznakowanych pomieszczeniach hali sportowej (Biuro Zawodów) przy ul. Wiejskiej 1A w Kwidzynie, gdzie można również pozostawić rzeczy osobiste w przechowalni.
2.    Zawodnicy oddają do przechowalni rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym do godziny 10:30.
3.    Wydawanie worków z przechowalni odbywać się będzie, za okazaniem numeru startowego.
4.    Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
5.    Za rzeczy nieoddane do przechowalni organizator nie odpowiada.

9. KLASYFIKACJA

1.    Klasyfikacja IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika prowadzona będzie w następujących kategoriach:
a)    Generalna: kobiet i mężczyzn
b)    Wiekowa: mężczyzn
M18 mężczyźni od 18 lat do 29 lat
M30 mężczyźni od 30 lat do 39 lat
M40 mężczyźni od 40 lat do 49 lat
M50 mężczyźni od 50 lat do 59 lat
M60 mężczyźni od 60 lat do 69 lat
M70 mężczyźni od 70 lat i powyżej
c)    Wiekowa: kobiet
K18 kobiety od 18 lat do 29 lat
K30 kobiety od 30 lat do 39 lat
K40 kobiety od 40 lat do 49 lat
K50 kobiety od 50 lat do 59 lat
K60 kobiety od 60 lat do 69 lat
K70 kobiety od 70 lat i powyżej
d)    Generalna: kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach z napędem bezpośrednim i pośrednim (łańcuchowym)
e)   Najlepszy kwidzynianin i kwidzynianka
f)    Najlepszy pracownik International Paper
2.    O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rocznik urodzenia zawodnika.
3.    Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

10.  NAGRODY

1.    Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
2.    Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 13:30.
3.    Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I - III), mężczyzn (miejsca I - III) otrzymują puchary oraz nagrody pieniężne w wysokości: I – 1500 zł, II – 1200 zł, III – 900 zł.
4.    Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet niepełnosprawnych na wózkach (miejsca I - III) oraz mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach (miejsca I - III) otrzymują puchary oraz nagrody pieniężne w wysokości:  I – 1000 zł, II – 700 zł, III – 500 zł.
5.    Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w kategorii najlepszy kwidzynianin i kwidzynianka, a także najlepszy pracownik International Paper otrzymują nagrody rzeczowe.
6.    Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal przygotowany specjalnie na tę okazję.
7.    Przyznanie nagród w klasyfikacjach dodatkowych, poza wskazanymi w niniejszym regulaminie, nie będzie traktowane przez organizatora jako dublowanie się nagród.

11. NOCLEG I WYŻYWIENIE

1.    Organizator nie zapewnia dojazdu do miejsca IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika.
2.    Organizator zapewnia nocleg z 17.05.2013r. na 18.05.2013r. w obiekcie hali sportowej przy ul. Wiejskiej 1A (Biuro Zawodów) w Kwidzynie bez organizacji posłania i łóżek. Zawodnicy chcący skorzystać z noclegu zobowiązani są do zapewnienia sobie posłania (karimata, śpiwór etc.) we własnym zakresie.
3.    Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W ramach zawodów organizowanych w dniu 18.05.2013r. odbywać się będą imprezy towarzyszące o charakterze rekreacji ruchowej.
2.    IV Kwidzyński Bieg Papiernika odbędzie się bez względu na pogodę.
3.    Wszyscy uczestnicy IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4.    Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
5.    Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
6.    Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7.    Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
8.    Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
9.    Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
10.    Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 13:20.
        Protesty rozstrzyga Dyrektor IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika w terminie dwóch dni roboczych.
        Decyzja Dyrektora IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika jest ostateczna i nieodwołalna.
11.    Protesty wniesione po terminie, o którym mowa w pkt. 10 nie będą rozpatrywane.
12.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
13.  Organizator IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym  regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
1.    Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji                   
IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy – IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika.
15.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika.Anna Borzeszkowska
Dyrektor IV Kwidzyńskiego Biegu Papiernika
Styczeń 2013 r.


Bieg Papiernika
| Organizatorzy| Trasa biegu| Regulamin| Partnerzy| Kontakt|
Bieg Papiernika
Projekt i realizacja: lifeweb.pl