Dziś jest środa 23 maja 2018


Atestowana przez PZLA trasa o długości 10 km

Jesteś w: biegpapiernika.pl / O biegu / Bieg 2016 / Regulamin biegu
Język:
size + -

Do biegu pozostało

Nowa trasa biegu – zmiana organizacji ruchu w Kwidzynie

W tym roku Kwidzyński Bieg Papiernika po raz pierwszy wybiega w miasto, a biegacze będą mieli szansę przebiec ulicami Kwidzyna. 
Uwaga! W trakcie trwania biegu wystąpi tymczasowa zmiana organizacja ruchu co może cię wiązać z utrudnieniami w ruchu. 

Zgłoszenia do klasyfikacja drużynowej do 21 maja

Masz swoją ekipę biegową? Zgłoś się do klasyfikacji drużynowej Kwidzyńskiego Biegu Papiernika. 
Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. Organizator nie określa górnej granicy liczby członków drużyny

Zapisy online tylko do 15 maja!

Kwidzyński Bieg Papiernika to wyjątkowe wydarzenie na biegowej mapie Polski. Nie może Was zabraknąć 26 maja w Kwidzynie! Dlatego przypominamy, że zapisy online trwają do 15 maja do godziny 23.59

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Jeśli jesteś zawodnikiem niepełnoletnim i planujesz wziąć udział w naszym Biegu, lub jesteś rodzicem/opiekunem prawnym zawodnika niepełnoletniego przeczytaj ten post do końca.


Zloty bieg

Patronat medialny:
Radio Gdańsk

Opcje: PDF

REGULAMIN VII KWIDZYŃSKI BIEG PAPIERNIKA

21 maja 2016 r.


1. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.
3. Promocja miasta Kwidzyna oraz malowniczych terenów Powiśla w Polsce i na świecie.
4. Promocja International Paper.
5. Integracja społeczności lokalnych i pracowników firm organizatora.

2. ORGANIZATOR

International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. ul. Lotnicza 1 82-500 Kwidzyn

3. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

1. VII Kwidzyński Bieg Papiernika odbędzie się 21 maja 2016 roku.
2. Dystans VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika wynosi 10 km.
3. Trasa biegu przebiega ulicami miasta Kwidzyna oraz drogami wewnętrznymi zakładu International Paper wyłączonymi z ruchu kołowego.
4. Trasa biegu posiada w 96% nawierzchnię asfaltową, pozostałe 4% to nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej (mączka ceglana).
5. Trasa biegu będzie oznaczona, co 1 km.
6. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
7. Miejsce startu: Stadion Miejski w Kwidzynie ul. Sportowa 6 (bieżnia lekkoatletyczna).
8. Start o godzinie 11.15. Zawodnicy winni ustawić się na starcie o godz.11.00.
9. Meta biegu: Stadion Miejski w Kwidzynie ul. Sportowa 6 (bieżnia lekkoatletyczna).
10. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służb porządkowych organizatora oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

4. POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma urządzenie elektroniczne, który powinno zostać zastosowane zgodnie z otrzymaną instrukcją. Umieszczanie urządzenia w innych miejscach niż określonych w instrukcji grozi dyskwalifikacją.
3. Oficjalnym czasem biegu jest czas netto – liczony od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.
4. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu w czasie 120 minut.
5. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu (tj. do godz.13.15) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu i dojechania do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika”.
6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji organizatora przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.
7. Na 5 km trasy biegu będzie znajdował się punkt kontrolny. Obsługa punktu kontrolnego będzie rejestrowała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

5. PUNKT ODŚWIEŻANIA

1. Punkt odświeżania będzie znajdował się na 2.665 i 7.599 km trasy.
2. Stoły w punkcie odświeżania rozstawione będą w kolejności:
a) pojemnik z gąbkami,
b) woda do gąbek,
c) woda mineralna.
3. Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek zawodników.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. VII Kwidzyński Bieg Papiernika rozegrany zostanie w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.  
2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 21.05.2016 r. ukończą 16 lat.
3. Zawodnicy pełnoletni dokonując rejestracji i biorąc udział w VII Kwidzyńskim Biegu Papiernika oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni, w wielu 16 - 17 lat zostaną dopuszczeni do biegu za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgody rodzica/opiekuna prawnego dostępnego na stronie internetowej biegu www.biegpapiernika.pl zawierającego oryginalny podpis oraz numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego i dostarczonego do biura zawodów w celu weryfikacji zawodnika niepełnoletniego.
4. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
5. Uczestników VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
6. Rejestracja uczestnika VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
7. Organizator VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika nie pobiera żadnych opłat związanych z wpisowym i opłatą startową.
8. Organizator zapewnia:
a) numer startowy + agrafki,
b) urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu,
b) ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
c)     pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg,
d)     nagrody oraz zestawy upominków dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

7. ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenia uczestników VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegpapiernika.pl
2. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do godziny 23.59 dnia 10.05.2016 r.  Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Zawodów od godziny 15.00 do godziny 22.00 dnia 20.05.2016 r. oraz od godziny 7.30 do godziny 10:15 dnia 21.05.2016 r. – organizator wyznacza limit dodatkowych zgłoszeń do 100 osób.
3. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i elektronicznych urządzeń pomiarowych możliwy będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali sportowej przy ul. Wiejskiej 1A w Kwidzynie wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem.
4. Podczas weryfikacji zgłoszenia wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w VII Kwidzyńskim Biegu Papiernika na własną odpowiedzialność.  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej – VII Kwidzyńskim Biegu Papiernika.
5. Biuro Zawodów czynne będzie: 20.05.2016 r. w godzinach 15.00 – 22.00 21.05.2016 r. w godzinach   7.30 – 15.00

8. SZATNIE

1. Szatnie dla uczestników VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika znajdować się będą w wyznaczonych i oznakowanych pomieszczeniach hali sportowej (Biuro Zawodów) przy ul. Wiejskiej 1A w Kwidzynie, gdzie można również pozostawić rzeczy osobiste w przechowalni.
2. Zawodnicy oddają do przechowalni rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym do godziny 10.30.
3. Wydawanie worków z przechowalni odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
5. Za rzeczy przekazane do przechowalni organizator nie odpowiada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy nie oddane do przechowalni.

9. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika prowadzona będzie w następujących kategoriach:
a) Generalna: kobiet i mężczyzn
b) Wiekowa: mężczyzn
M16 mężczyźni od 16 lat do 17 lat
M18 mężczyźni od 18 lat do 19 lat
M20 mężczyźni od 20 lat do 29 lat
M30 mężczyźni od 30 lat do 39 lat
M40 mężczyźni od 40 lat do 49 lat
M50 mężczyźni od 50 lat do 59 lat
M60 mężczyźni od 60 lat do 69 lat
M70 mężczyźni od 70 lat do 74 lat
M75 mężczyźni od 75 lat do 79 lat
M80 mężczyźni od 80 lat i powyżej
c) Wiekowa: kobiet
K16 kobiety od 16 lat do 17 lat
K18 kobiety od 18 lat do 19 lat
K20 kobiety od 20 lat do 29 lat
K30 kobiety od 30 lat do 39 lat
K40 kobiety od 40 lat do 49 lat
K50 kobiety od 50 lat do 59 lat
K60 kobiety od 60 lat do 69 lat
K70 kobiety od 70 lat do 74 lat
K75 kobiety od 75 lat do 79 lat
K80 kobiety od 80 lat i powyżej
2. O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia zawodnika.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

10. NAGRODY

1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród, a także w przypadku nagród finansowych spełnienie przez zawodnika wymagań prawnych określonych w przepisach krajowych w zakresie polskiej ordynacji podatkowej i innych ustaw o podatku dochodowym.
2. Nagrody finansowe przelewane są na wskazany przez zawodnika rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty zakończenia VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika.
3. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 13.45.
4. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I - VI) otrzymują puchary oraz nagrody finansowe w wysokości:
a) I miejsce – 1500 zł
b) II miejsce – 1200 zł
c) III miejsce –   900 zł
d) IV miejsce –   700 zł
e) V miejsce –   600 zł
f) VI miejsce –   500 zł
5. Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma okolicznościowy medal VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika przygotowany specjalnie na tę okazję. Organizator w dniu zawodów zapewnia 4300 medali. Zawodnikom którzy na mecie nie otrzymają medalu Organizator dostarczy medal w terminie 60 dni od dnia zakończenia zawodów.
6. Przyznanie nagród w klasyfikacjach dodatkowych poza wskazanymi w niniejszym regulaminie, nie będzie traktowane jako dublowanie się nagród.

11. NOCLEG I WYŻYWIENIE

1. Organizator nie zapewnia dojazdu do miejsca VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika.
2. Organizator zapewnia nocleg z 20.05.2016 r. na 21.05.2016 r. w obiekcie hali sportowej przy ul. Wiejskiej 1A (Biuro Zawodów) w Kwidzynie bez organizacji posłania i łóżek. Zawodnicy chcący skorzystać z noclegu zobowiązani są do zapewnienia sobie posłania (karimata, śpiwór etc.) we własnym zakresie.
3. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W ramach zawodów organizowanych w dniu 21.05.2016 r. odbywać się będą imprezy towarzyszące o charakterze rekreacji ruchowej.
2. W ramach popularyzacji rekreacji ruchowej Organizator przewiduje przeprowadzenie biegów dla dzieci. Biegi dla dzieci odbędą się wg odrębnego regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.biegpapiernika.pl
3. VII Kwidzyński Bieg Papiernika odbędzie się bez względu na pogodę.
4. Wszyscy uczestnicy VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
7. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
9. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
10. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
11. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 13.20. Protesty rozstrzyga Dyrektor VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika w terminie dwóch dni roboczych. Decyzja Dyrektora VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika jest ostateczna i nieodwołalna.
12. Protesty wniesione po terminie, o którym mowa w pkt 11 nie będą rozpatrywane.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
14. Organizator VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
15. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji Kwidzyńskiego Biegu Papiernika, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy - tej oraz kolejnych edycji Kwidzyńskiego Biegu Papiernika.
16. Organizator VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej uczestników biegu, którzy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zajmą miejsca od I do VI oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zajmą miejsca od I do III.
W przypadku stwierdzenia obecności w organizmie osoby badanej środków niedozwolonych, zawodnik badany zostanie zdysklasyfikowany i obciążony kosztami przeprowadzenia badania.  
17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika.

Stanisław Bartłomiejczyk
Dyrektor VII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika
Styczeń 2016 r.


Bieg Papiernika
| Organizatorzy| Trasa biegu| Regulamin| Partnerzy| Kontakt|
Bieg Papiernika
Projekt i realizacja: lifeweb.pl